Wat zijn chakra’s?

“Ieder mens heeft vitale kwaliteiten tot zijn beschikking. Deze worden aangestuurd door levensenergiecentra in het lichaam. Elk centrum kun je zien als de motor en als de harde schijf van een specifieke levensfunctie, die de weg vrijmaakt voor de bijbehorende vitale kwaliteit. Zo is het overlevingsinstinct de motor voor de vitale kwaliteit ‘wilskracht’.

De vitale kwaliteiten zijn de bouwstenen van je functioneren. Elke vitale kwaliteit heeft een fysieke, emotionele en mentale component. In het voorbeeld van wilskracht herken je deze kwaliteit fysiek aan veerkracht, emotioneel aan zekerheid en mentaal aan aanwezigheid. Iemand is volledig present (de zijnskwaliteit) als de wilskracht op de drie niveaus geïntegreerd is. Deze persoon is dan uitgerust met een natuurlijke assertiviteit en heeft de bijbehorende competentie taakgericht tot zijn beschikking.

Het kunnen aanwenden van al je vitale kwaliteiten in doen, voelen en denken geeft levensvrijheid. Je hebt alle kwaliteiten nodig om adequaat op situaties te reageren. De kwaliteiten zijn echter (onbewust of bewust) meer of minder vrij beschikbaar. Het kan ook zijn dat iemand zich bijvoorbeeld sterker fysiek ontwikkeld heeft dan mentaal, of emotioneel. Dat alles zorgt voor ieders unieke kleurencombinatie. Het bewust worden en zelf ervaren daarvan is een weg naar meer innerlijke vrijheid.” {Annet van Laar}*

Mireille heeft de opleiding: De Psychologie van het Lichaam gevolgd bij Annet van Laar.

*Tekst is afkomstig uit de Toolbox Het 7-kwaliteitenpalet® ontwikkeld door Annet van Laar, oprichter van de opleiding De Psychologie van het Lichaam en auteur van het boek: Laar, A. van (2012) Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Haarlem: Altamira. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.